Јавни оглас за продају половног службеног возила прикупљањем писмених понуда

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка, у складу са Одлуком Надзорног одбора бр. 06-182/2-17 од 29.03.2017. године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНОГ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

И то:

- службеног путничког возила марке VAZ LADA тип LADA NIVA 1.7. 21213, година производње 2003, снаге мотора у KW 59, радна запремина мотора у cm3 1690, боја каросерије 6D зелена тамна, број шасије XTА21213031734142, број мотора 212137272504, регистарске ознаке BP010NX по почетној цени која износи 84.543,20 динара без ПДВ – а.

Службено возило се продаје у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију на исправност, комплетност и техничке карактеристике.

Службено возило се можепогледати сваког радног дана од дана објављивања огласа у периоду од 7-15 часова на паркингу у кругу предузећа у улици Трг братства јединства бр.36 у Бачкој Паланци, уз обавезну претходну најаву на телефон (064/8641525 – контакт особа Драгослав Маринковић).

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Понуде се предају у року од 30 дана од дана објаве на интернет страници предузећа, огласним таблама предузећа и средствима јавног информисања.

Сва заинтересована лица могу доставити понуду у писаном облику у затвореној коверти са напоменом „ПОНУДА ЗА ПОЛОВНО СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО – НЕ ОТВАРАТИ“на следећу адресу: ЈП „Стандард“, ул. Трг братства јединства број 36, 21400Бачка Паланка, поштом или личном доставом, закључно са 23.10.2017. године до 12:00 часова. Отварање писмених понуда одржаће се дана 23.10.2017. године у 13:00 часова у службеним просторијама предузећа.

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

1. ПРИЈАВУ - пријава правног лица садржи: назив и седиште, податке о упису у регистар надлежног органа, матични број фирме, порески идентификациони број (ПИБ), потпис овлашћеног лица и печат; - пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу и матични број, као и број личне карте и потпис понуђача, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар надлежног органа и порески идентификациони број (ПИБ).

2.БЕЗУСЛОВНУ ПОНУДУ, УЗ НАВОЂЕЊЕ ИЗНОСА НА КОЈИ ПОНУДА ГЛАСИ

3.ДОКАЗ О УПЛАТИ ДЕПОЗИТА у износу од 10% од почетне цене. Депозит се уплаћује на рачун 200-2865670101939-30 код Поштанске штедионице.

У случају одустанка од куповине понуђачу коме је додељен уговор, депозит се не враћа.

Непотпуне и неблаговремене понуде понуде неће се узимати у разматрање.

Комисија за спровођење поступка ће овлашћеном лицу предложити за купца понуђача који понуди НАЈВИШУ ЦЕНУ.

Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене пре закључења уговора.

Уговор о купопродаји потписује се у року од три дана дана доношења Одлуке о избору најповољније понуде, а најкасније у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Ако понуђач не плати понуђену цену, коју је он понудио, у остављеном року, Комисија ће другог најповољнијег понуђача прогласити купцем и одредити да плати цену коју је он понудио.

У случају да ни један од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену у остављеном року, Комисија ће огласити да прво јавно надметање није успело.

Порези и трошкови се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.

Купац ће преузети моторно возило по исплати и закључењу Уговора о купопродаји.

Учесницима јавне лицитације који не буду изабрани као купци враћа се уплаћени депозит у року од 30 дана од дана завршетка лицитације.

Директор

_________________

 

Мр Мирослав Сићевић